Second opinion bedrijfsarts

Second opinion bedrijfsarts aanvragen

Als je medewerker twijfelt over het advies van de bedrijfsarts kan hij een second opinion bedrijfsarts aanvragen. Sinds de nieuwe Arbowet zijn bedrijfsartsen en arbodiensten verplicht dit aan te bieden. Een second opinion is een persoonlijk advies aan je medewerker. Alleen de medewerker zelf kan een second opinion aanvragen. Dat gaat zo in z’n werk:

  • Als je medewerker een second opinion wil, vraagt hij dit aan bij zijn bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts mag dit niet weigeren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn. Deze moet hij dan ook motiveren.
  • De bedrijfsarts verwijst de medewerker door naar een andere bedrijfsarts, niet werkzaam bij dezelfde organisatie is (in de overeenkomst met Basis Arbodienst geregeld)
  • De second opinion arts geeft een eigen advies en dus geen reactie op het advies van de eerste bedrijfsarts.
  • Dit advies wordt met de medewerker besproken en met zijn toestemming doorgestuurd naar de behandelend bedrijfsarts.
  • Deze pakt de begeleiding verder op en zal gemotiveerd aangeven bij de medewerker in hoeverre hij het advies overneemt.
  • De eerste bedrijfsarts blijft in principe de begeleidende arts.

Advies tweede bedrijfsarts

De second opinon is geregeld in artikel 2.14d van het Arbeidsomstandighedenbesluit en kan gaan over een advies van een bedrijfsarts in het kader van (artikel 14 lid 1 onderdeel b of c, onderdeel 10 of 30):
1. de verzuimbegeleiding;
2. een uitgevoerd gezondheidskundig onderzoek (met uitzondering van aanstellingskeuringen);
3. de consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met de arbeid.

Een bezoek aan een bedrijfsarts voor een second opinion resulteert in een advies van die tweede bedrijfsarts.

Aanvragen second opinion bedrijfsarts

De second opinion heeft betrekking op het advies van de eerste bedrijfsarts en niet alleen op de uitvoering en de uitkomst van de onderzoeken. Het gaat hierbij om een zelfstandig oordeel door een andere door de arbodienst gecontracteerde bedrijfsarts. De aanvraag heeft geen opschortende werking ten aanzien van het advies van de eerste bedrijfsarts. Dat advies gewoon worden opgevolgd.

De eerste bedrijfsarts moet aan de bedrijfsarts die de second opinion uitvoert, alle relevante informatie te verstrekken. De werknemer bepaalt na het uitvoeren van de 2nd opinion of de uitkomst daarvan aan de eerste bedrijfsarts ter beschikking wordt gesteld.

De second opinion vindt anoniem plaats. De werkgever ontvangt alleen een nota als er gebruik is gemaakt van een second opinion zonder dat herleidbaar is wie dat heeft gedaan.

Wat is het verschil tussen een second opinion en een deskundigenoordeel?

Een deskundigenoordeel kan gegeven worden over:
1. het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk;
2. het nakomen van de re-integratieverplichting door de werknemer;
3. het aanwezig zijn van passende arbeid bij de werkgever;
4. het nakomen van de re-integratie-inspanningen door de werkgever.

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Aan het deskundigenoordeel bij het UWV zijn zowel voor de werknemer (€ 100) als voor de werkgever (€ 400) kosten verbonden.
Een second opinion kan alleen door een werknemer worden aangevraagd en de kosten zijn voor rekening van de werkgever (artikel 44 Arbowet).

Deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV

Een deskundigenoordeel moet worden aangevraagd bij het UWV. Afhankelijk van de vraagstelling zal of de verzekeringsarts van het UWV het deskundigenoordeel uitvoeren, of de arbeidsdeskundige van het UWV. Zij hebben de wettelijke taak om bij een verschil van mening tussen een werkgever en een werknemer over de betaling van loon te beoordelen of een werknemer al dan niet arbeidsgeschikt is (artikel 32 lid 1 Wet SUWI juncto artikel 7:629a BW).

Wil je meer weten over de second opinion? Neem dan contact op met Basis Arbodienst via ons contactformulier of bel met 085-4835804.