Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

De RI&E is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel, moet sinds 1 januari 1994 door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In deze risico-inventarisatie en -evaluatie moet ook een Plan van Aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ten slotte moeten in een risico-inventarisatie en -evaluatie de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

Alle arbeidsrisico’s in kaart

Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voldoe je als werkgever aan de verplichting om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen en waarborgen. Met een RI&E breng je alle arbeidsrisico’s in kaart. Zo kun je ze doelgericht aanpakken. Een risico-inventarisatie en -evaluatie is een investering in betere arbeidsomstandigheden en minder bedrijfskosten. Je medewerkers gaan gezonder, veiliger en met meer plezier aan het werk.

Zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een deskundige?

Je kunt de risico-inventarisatie en -evaluatie zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een deskundige. Voer je zelf de RI&E zelf uit, bijvoorbeeld met een door de branche opgestelde risico-inventarisatie en -evaluatie, dan moet deze bijna altijd door een gecertificeerde arbodienst of deskundige getoetst worden op volledigheid, betrouwbaarheid en validiteit.

Toetsing houdt in dat een deskundige beoordeelt hoe de risico-inventarisatie en -evaluatie is uitgevoerd, of het Plan van aanpak volledig is en of de voorgestelde maatregelen het gewenste effect zullen opleveren.

Als je een deskundige van Basis Arbodienst vraagt de RI&E uit te voeren zorgen wij voor:

  • het inventariseren van de risico’s;
  • het adviseren over maatregelen;
  • het opstellen van een Plan van aanpak.

Basis Arbodienst neemt een voorstel voor het Plan van aanpak op in de rapportage. Bij elk geconstateerd risico geven we een prioriteit en praktische adviezen voor de aanpak van de geconstateerde risico’s. Ook geven we aan welke planning past bij de prioriteit van de geconstateerde verbeterpunten, en zorgen we voor een realistische planning van de uit te voeren activiteiten.

Toetsing RI&E

Als je 25 of minder werknemers in dienst hebt en er een erkende branche-RI&E is, hoef je deze niet te laten toetsen. In alle overige gevallen moet de risico-inventarisatie en -evaluatie wel getoetst worden.

RI&E regelen via Basis Arbodienst biedt veel voordelen:

• Je voldoet aan je wettelijke verplichting.
• De arbeidsrisico’s worden in kaart gebracht.
• Er kan een aanvulling worden gemaakt i.v.m. bijvoorbeeld Covid-19.
• Je krijgt een praktisch plan van aanpak om stapsgewijs aan de slag te gaan met arbeidsomstandigheden en risico’s.
• Een investering in de RI&E leidt tot lager verzuim, minder ongevallen, hogere productiviteit.
• Je voorkomt mogelijke boetes van de Inspectie SZW.

RI&E arbo van Basis Arbodienst

Wil jij je risico-inventarisatie en -evaluatie regelen via een gecertificeerde arbodienst? Basis Arbodienst staat voor je klaar, met alles dat wettelijk verplicht is en meer.

Neem contact op voor meer informatie >