Preventiemedewerker en overleg OR

Deskundigheid gezondheidsrisico’s en preventie

Door het aanstellen van een preventiemedewerker zorg je voor meer deskundigheid rondom gezondheidsrisico’s en preventie in je organisatie. Want wie dagelijks op de werkvloer is en onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur, kan problemen eerder signaleren.

Sinds de Arbowet van 1 juli 2017:

  • worden medewerkers betrokken bij de aanstelling van de preventiemedewerker;
  • hebben preventiemedewerkers een duidelijk gedefinieerde rol;
  • werken de bedrijfsartsen en de externe arbeidskundigen samen met de preventiemedewerkers;
  • heeft de ondernemingsraad (OR) meer invloed op het arbobeleid en instemmingsrecht bij het aanstellen van preventiemedewerkers.

De rol bepalen van de preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Zoals gezegd: de OR moet instemmen met de benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerkers binnen de organisatie. Daardoor is de OR meer betrokken bij het arbobeleid. In overleg wordt bepaald:

  • wie de preventiemedewerker is;
  • wat de positie en rol van de preventiemedewerkers is;
  • welke taken de preventiemedewerker (artikel 27 WOR) heeft.

Jaarlijks overleg met arbodienst en bedrijfsarts

De wet schrijft een jaarlijks verplicht overleg voor tussen preventiemedewerkers, OR, bestuurder en de arbodienstverleners (arbodienst, bedrijfsarts en andere arbo deskundigen). Medewerkers worden zo betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

Taken van de preventiemedewerker

De aangestelde medewerkers hebben bij het nemen van maatregelen rond het arbobeleid een aantal taken. Formeel hebben zij een adviestaak en werken ze samen met de ondernemingsraad. De preventiemedewerker kan de OR steun vragen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

De preventiemedewerker is een onafhankelijk adviseur en is geen onderdeel of lid van het management of van de OR.

De werkgever is verantwoordelijk voor het arbobeleid binnen een bedrijf. De OR toetst dit beleid en spreekt de werkgever daarop aan. Maar zowel de werkgever als de OR kunnen bij de uitvoering van hun werkzaamheden advies vragen aan de preventiemedewerkers.

Preventiemedewerkers en or formuleren samen doelen

Preventiemedewerkers en de OR kunnen samen duidelijke doelen formuleren. Een doel kan bijvoorbeeld zijn minder ongevallen en minder ziekteverzuim. De OR en de preventiemedewerker bespreken dit samen en komen samen tot een duidelijk uitgangspunt.

Wil je meer weten over de taken en de rol van preventiemedewerkers of een medewerker laten opleiden voor deze belangrijke rol? Neem dan contact op met Basis Arbodienst via ons contactformulier of bel met 085-4835804.