Basis arbocontract verplicht

Basiscontract arbodienst verplicht

Het basiscontract met een arbodienst is een overeenkomst tussen een werkgever met arbodienst of een bedrijfsarts (arbo arts). Iedere werkgever in Nederland met één of meer werknemers is verplicht om een basis arbocontract af te sluiten om zich te laten ondersteunen bij de verplichtingen die gelden volgens de Arbowet (arbeidsomstandigheden) en de Wet Verbetering Poortwachter (ziekteverzuim).

In het basiscontract zijn werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door zogenaamde kerndeskundigen. Om ervoor te zorgen dat de kerndeskundigen hun werk kunnen doen, moeten daar afspraken over worden vastgelegd in het basiscontract.

Werkgevers moeten zich door kerndeskundigen (bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist en laten bijstaan bij het uitvoeren van taken op het gebied van preventie en bescherming.  zijn de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige).

Wettelijke verplichtingen werkgever

De werkgever moet zich laten bijstaan bij de uitvoering van de volgende taken:

  • Ziekteverzuimbegeleiding

Hierbij gaat het om deskundige begeleiding bij verzuim en re-integratie bij verzuim. Een werkgever moet daarbij door een arbodienst en/of bedrijfsarts (arbo arts) inschakelen.

  • Uitvoeren of toetsen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Een bedrijf met personeel moet zich door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren over de gezondheidsrisico’s (op de werkplek) voor medewerkers. Daar is de RIE&E voor. Het is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In de RI&E moet ook een Plan van Aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ten slotte moeten in de RI&E de arbeidsongevallen (ook uit het verleden) worden opgenomen.

  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek(PAGO)

Gericht op het regelmatig onderzoeken van arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s. Werkgevers zijn verplicht een PAGO aan te bieden, werknemers bepalen zelf of zij hiervan gebruik willen maken.

  • Aanstellingskeuring

Dit wordt uitgevoerd om de medische geschiktheid van de sollicitant te onderzoeken. Een werkgever mag een werknemer alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen laten keuren. De regels hiervoor komen uit de Wet op de Medische Keuringen.

  • Toegang tot de bedrijfsarts

De werkgever zorgt ervoor dat werknemers toegang hebben tot de bedrijfsarts (via het anonieme-, open- of arbeidsomstandigheden spreekuur).

Afspraken verplicht basiscontract

Om ervoor te zorgen dat de kerndeskundigen op professionele wijze hun werk kunnen doen, worden daarover werkafspraken gemaakt in het basiscontract. In het basiscontract moeten dan ook de volgende punten zijn opgenomen:

Overleg met OR en preventiemedewerker
De kerndeskundigen moeten kunnen overleggen en samenwerken met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR).

Bezoek aan de werkplek
De bedrijfsarts moet iedere werkplek (vrij) kunnen bezoeken.

Second opinion bedrijfsarts
De werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion aan te vragen aan een andere bedrijfsarts als hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit maakt het handelen van de professional transparant en toetsbaar.

Klachtenreglement
Iedere arbodienst of bedrijfsarts moet een duidelijk klachtenreglement hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten kan indienen over de dienstverlening door arbodienst of bedrijfsarts.

Melden beroepsziekten
Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.

Advisering over preventie
De verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts over advisering aan de werkgever ten behoeve van het voorkomen van gezondheidsklachten moet in het contract staan.

Werkgever verantwoordelijk voor inhoud basis arbocontract

Iedere werkgever moet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het contract. De Inspectie SZW kan bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan handhavend optreden.

Basis arbocontract bij Basis Arbodienst

Heb je nog geen arbodienst of ben je niet tevreden over je huidige arbodienst? Neem dan contact op met Basis Arbodienst via ons contactformulier of bel met 085-4835804.