Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is een Nederlandse wet sinds april 2002. De WVP is bedoeld om langdurig ziekteverzuim te beperken. De wet verlangt dat zowel werkgever als medewerker zich voldoende inspannen om te zorgen dat de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Daarom is het belangrijk je aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst. De WVP kent een aantal vooral tijdsafhankelijke verplichtingen waaraan je moet voldoen als je medewerker langdurig uitvalt wegens ziekte. Ben je te laat of heb je zelfs helemaal niets gedaan? Dan legt het UWV een loonsanctie op.

Wat zijn die tijdsafhankelijke verplichtingen in het eerste ziektejaar?

  • Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen 1 week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst.
  • Na 6 weken ziekte dient een probleemanalyse te worden gemaakt door de bedrijfsarts.
  • Binnen 8 weken na de eerste ziektedag moet je met de medewerker in overleg om een Plan van Aanpak op te stellen.
  • In de 42e week na de eerste ziektedag moet je medewerker worden ziekgemeld bij het UWV.
  • Tussen 46 weken en 52 weken na de eerste ziektedag moet je samen met je medewerker een eerstejaarsevaluatie opstellen.

In het tweede ziektejaar moet het volgende gebeuren:

  • Als je medewerker na 20 maanden nog ziek is, moet er een re-integratieverslag worden opgesteld door jou en je en medewerker (lees: arbodienst).
  • Tegen het einde van het tweede ziektejaar moet je als werkgever samen met je medewerker een eindevaluatie van het Plan van Aanpak opstellen.
  • Als je medewerker nog ziek is, stuurt het UWV in de 87e week na de eerste ziektedag een WIA-aanvraagformulier naar de werknemer met het verzoek om dit samen met de eindevaluatie van het Plan van Aanpak en het re-integratieverslag in te dienen.
  • Na beoordeling en goedkeuring van de WIA-aanvraag, het re-integratieverslag en de evaluatie van het Plan van Aanpak zal het UWV een WIA-keuring uitvoeren als blijkt dat je medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is.