Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is een Nederlandse wet sinds april 2002. De WVP is bedoeld om langdurig ziekteverzuim te beperken. De wet verlangt dat zowel werkgever als medewerker zich voldoende inspannen om te zorgen dat de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Daarom is het zo belangrijk je aan te sluiten bij een arbodienst. Die ondersteunt je te voldoen aan alle vereisten die de Wet verbetering Poortwachter stelt aan de adequate begeleiding van een zieke werknemer.

De WVP kent een aantal vooral tijdsafhankelijke verplichtingen. Verplichtingen waaraan je moet voldoen als een werknemer langdurig uitvalt wegens ziekte. Ben je te laat of heb je zelfs helemaal niets gedaan? Dan kan het UWV een loonsanctie opleggen van maximaal een jaar extra loondoorbetaling.

Verplichtingen in het eerste ziektejaar

 • Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen 1 week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst.
 • Na 6 weken ziekte dient een probleemanalyse te worden gemaakt door de bedrijfsarts.
 • Binnen 8 weken na de eerste ziektedag moet je met de medewerker in overleg om een Plan van Aanpak op te stellen.
 • In de 42e week na de eerste ziektedag moet je medewerker worden ziekgemeld bij het UWV.
 • Tussen 46 weken en 52 weken na de eerste ziektedag moet je samen met je medewerker een eerstejaarsevaluatie opstellen.

Verplichtingen in het tweede ziektejaar

 • Als je medewerker na 87 weken nog ziek is, stuurt het UWV een brief naar de werknemer of een WIA aanvraag te doen. De werknemer moet deze aanvraag voor de 93 ste week van ziekte indienen.
 • Er moet een re-integratieverslag worden opgesteld door jou en je en medewerker. Uiteraard zal de arbodienst je hierbij desgewenst ondersteunen.
 • Tegen het einde van het tweede ziektejaar moet je als werkgever samen met je medewerker een eindevaluatie van het Plan van Aanpak opstellen.
 • De bedrijfsarts stelt het actueel oordeel op en zal de werknemer het medisch dossier meegeven ten behoeve van het UWV.
 • Als je medewerker nog ziek is,
 • Na beoordeling en goedkeuring van de WIA-aanvraag, zal het UWV een WIA-keuring uitvoeren als blijkt dat je medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is.