Algemene Voorwaarden

Op deze pagina tref je de algemene voorwaarden van Basis Arbodienst. Lees ze aandachtig door. Behalve Algemene Voorwaarden hebben wij ook een Privacybeleid dat je hier kunt lezen.

Artikel 1 – Definities

Basis Arbodienst: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Basis Arbodienst B.V., gevestigd te Arnhem.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Basis Arbodienst onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst of met wie Basis Arbodienst een overeenkomst sluit.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Basis Arbodienst en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daar op, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Diensten: alle door of vanwege Basis Arbodienst uit te voeren werkzaamheden die het onderwerp zijn van een overeenkomst, waaronder – doch niet beperkt tot – het verlenen van bijstand als Arbodienst bij de uitvoering van verplichtingen ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Terugdringing Ziekteverzuim en de Wet Poortwachter.

Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever aan Basis Arbodienst:

Rapportage: de schriftelijke resultaten van medisch onderzoek in verband met dienstverlening op het gebied van veiligheidskunde, arbeidshygiëne en ergonomie of andere diensten.

Informatie: alle schriftelijke informatie, waaronder rapportage en resultaten, bijbehorende analyses, die Basis Arbodienst produceert in verband met door haar verrichte diensten.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Lid 1: De algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verbandhoudende (rechts)handelingen van Basis Arbodienst en opdrachtgever, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 2: De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Basis Arbodienst deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomsten

Lid 1: Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Basis Arbodienst niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het geven van een opdracht.

Lid 2: Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Basis Arbodienst een opdracht schriftelijk aanvaardt of door Basis Arbodienst uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

 

Artikel 4 – Duur en opzegging

Lid 1: Alle overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor één jaar tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, en worden behoudens opzegging steeds automatisch voor een periode van één jaar verlengd.

Lid 2: Opzegging dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven. De opzegtermijn bedraagt drie maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Opzegging kan slechts plaatsvinden tegen de eerste van een kalendermaand.

 

Artikel 5 – Verzuim en ontbinding

Lid 1: Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Basis Arbodienst gerechtigd:

– de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;

en/of

– die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten die geheel of gedeeltelijk te ontbinden

Lid 2: Ingeval van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, danwel stillegging of ontbinding van het bedrijf van opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Basis Arbodienst opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) na te zullen komen. In dat geval is Basis Arbodienst zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door opdrachtgever voldoende zeker is gesteld.

Lid 3: In gevallen als bedoeld in lid 1 en lid 2 is opdrachtgever gehouden de schade die Basis Arbodienst lijdt en/of zal lijden te vergoeden.

Lid 4: Ingeval zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn alle vorderingen van Basis Arbodienst op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

 

Artikel 6 – Prijzen

Lid 1: Alle prijzen van Basis Arbodienst zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ten laste van opdrachtgever komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten.

Lid 2: Basis Arbodienst is gerechtigd op 1 januari van ieder kalenderjaar de overeengekomen prijzen aan te passen overeenkomstig het CBS prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. Basis Arbodienst is tevens gerechtigd haar prijzen aan te passen in geval van tussentijdse kostenstijgingen.

 

Artikel 7 – Grondslagen en tarieven

Lid 1: Bij vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van door Basis Arbodienst te verrichten dienst gaat Basis Arbodienst uit van het door opdrachtgever opgegeven aantal werknemers. Wanneer het aantal werknemers met meer dan 5% afwijkt van het aantal opgegeven werknemers dient opdrachtgever Basis Arbodienst hiervan op de hoogte te stellen. Basis Arbodienst is alsdan gerechtigd de overeengekomen jaarlijkse bijdrage met ingang van het volgende kwartaal pro rata aan te passen.

Lid 2: Voor het vaststellen van het aantal werknemers wordt uitgegaan van het aantal personen dat bij aanvang van de overeenkomst in dienst is van opdrachtgever en vervolgens telkens per 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar in dienst is van opdrachtgever en verzekerd is ingevolge de WULBZ. Hierbij worden als personeelsleden meegerekend de werknemers die

– ziek zijn;

– een gedeeltelijke WAO-uitkering ontvangen;

– een gedeeltelijke WAO-uitkering ontvangen die wordt gekort zolang ze in het bedrijf werken;

– oproepkracht, stagiaire etc. zijn, indien zij verzekerd zijn voor de WULBZ.

Lid 3: Indien Basis Arbodienst het vermoeden heeft dat de opgave van het aantal werknemers niet correct is, is opdrachtgever verplicht op verzoek van Basis Arbodienst een verklaring van een registeraccountant betreffende het aantal werknemers te verzorgen of Basis Arbodienst inzage in de relevante stukken te verschaffen. Indien het aantal werknemers meer dan vijf procent (5%) meer bedraagt dan het aantal opgegeven werknemers, zal opdrachtgever de kosten van dit onderzoek dienen te dragen. Bovendien dient opdrachtgever dan het alsnog verschuldigd gebleken bedrag aan Basis Arbodienst af te dragen.

 

Artikel 8 – Betaling

Lid 1: Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Basis Arbodienst betalen op een door Basis Arbodienst aan te wijzen giro- of bankrekeningnummer.

Lid 2: Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Basis Arbodienst op te schorten, tenzij opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum het geschil voorlegt aan de bevoegde rechter.

Lid 3: Indien op enig moment bij Basis Arbodienst gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, heeft Basis Arbodienst het recht, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, of te eisen dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Basis Arbodienst, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Basis Arbodienst.

Lid 4: Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Basis Arbodienst op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Lid 5: Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2%.

Lid 6: Indien opdrachtgever jegens Basis Arbodienst in verzuim is, is hij verplicht Basis Arbodienst de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250,-, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

 

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

Lid 1: Basis Arbodienst zal de in de overeenkomst omschreven diensten met zorg uitvoeren en, indien de diensten hiertoe aanleiding geven, een rapportage aan de opdrachtgever ter beschikking stellen, in het voorkomende geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

Lid 2: Informatie wordt slechts aan opdrachtgever verstrekt indien de diensten daartoe aanleiding geven, en de Wet Persoonsregistratie zich daartegen niet verzet.

Lid 3: Een door Basis Arbodienst opgegeven termijn waarbinnen de overeenkomst wordt uitgevoerd, is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Basis Arbodienst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Basis Arbodienst verstrekte gegevens.

Lid 4: Indien Basis Arbodienst voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens danwel hulpmiddelen nodig heeft die door opdrachtgever en/of derden moeten worden verstrekt, kan de termijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Basis Arbodienst.

Lid 5: Opdrachtgever draagt er voor zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, en staat er voor in dat de werknemers aan een specifiek (medisch) onderzoek tijdig op de door Basis Arbodienst op te geven onderzoekslocatie aanwezig zijn. Opdrachtgever instrueert de werknemers de door Basis Arbodienst aan opdrachtgever voorgeschreven voorbereidingen voor het onderzoek tijdig te treffen.

Lid 6: Opdrachtgever kan geen beroep doen op de opgegeven uitvoeringstermijn, indien hij en/of een derde niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan enige verplichting.

 

Artikel 10 – Verplichtingen van Basis Arbodienst

Lid 1: Basis Arbodienst draagt er zorg voor dat haar diensten voldoen aan hetgeen in redelijkheid van haar kan worden gevergd.

Lid 2: Basis Arbodienst draagt er zorg voor dat de diensten jegens opdrachtgever zoveel mogelijk beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, mits opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst alsmede deze voorwaarden stipt en volledig is nagekomen.

 

Artikel 11 – Inspectie en klachten

Lid 1: Opdrachtgever is verplicht onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 14 dagen na uitvoering van de overeenkomst danwel ontvangst van de rapportage schriftelijk te protesteren in geval van klachten over de geleverde diensten of de rapportage.

Lid 2: Na het constateren van enige klacht over de diensten of de rapportage is opdrachtgever verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

Lid 3: Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Basis Arbodienst in de gelegenheid te stellen ter zake een onderzoek in te (doen) stellen.

Lid 4: Indien opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft opdrachtgever geen aanspraken ter zake.

Lid 5: Indien opdrachtgever tijdig en terecht klaagt over de geleverde diensten of de rapportage van Basis Arbodienst heeft Basis Arbodienst de keuze hetzij de diensten en/of de rapportage alsnog correct te verlenen, hetzij opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.

Lid 6: Indien er van rechtswege voorschriften komen omtrent voorschriften voor een klachtenprocedure in het kader van de uitvoering van Arbodiensten ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet zal Basis Arbodienst deze voorschriften hanteren en volgen. Alsdan zal de in dit artikel weergegeven klachtenregeling komen te vervallen en zal de wettelijke regeling daarvoor in de plaats treden, waar dat ingevolge de van overheidswege gegeven voorschriften noodzakelijk is.

 

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Lid 1: De rapportage mag door opdrachtgever uitsluitend intern worden gebruikt door degenen wier functie de beschikking over de rapportage noodzakelijk maakt. De rapportage dient te allen tijde als strikt vertrouwelijk te worden behandeld.

Lid 2: De rapportage mag noch geheel, noch gedeeltelijk door opdrachtgever worden gewijzigd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en nimmer aan derden worden verstrekt dan na schriftelijke toestemming van Basis Arbodienst.

Lid 3: Opdrachtgever zal zorg dragen voor deugdelijke opslag, beveiliging en zorgvuldig gebruik van de rapportage.

Lid 4: Opdrachtgever verbindt zich de rapportage geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.

 

Artikel 13 – Medewerking

Lid 1: Opdrachtgever verstrekt Basis Arbodienst alle informatie die zij nodig heeft voor het deugdelijk uitvoeren van de diensten.

Lid 2: Opdrachtgever verleent de medewerkers van Basis Arbodienst desgevraagd toegang tot haar bedrijf en stelt de medewerkers in staat inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de bedrijfsuitvoering.

Lid 3: Bij uitvoering van de diensten in het bedrijf van opdrachtgever zal opdrachtgever, indien Basis Arbodienst daar tijdig om verzoekt, hulppersoneel en hulpmateriaal kosteloos ter beschikking van Basis Arbodienst stellen.

 

Artikel 14 – Auteursrechten

Lid 1: Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de informatie berusten uitsluitend bij Basis Arbodienst of diens licentiegevers, en opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten, voor zover deze hem bij de betreffende opdracht uitdrukkelijk worden toegekend.

Lid 2: Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit het hem door Basis Arbodienst ter beschikking gestelde materiaal te verwijderen of te wijzigen.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

Lid 1: Indien Basis Arbodienst door een niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen wordt de nakoming van die verplichting gedurende maximaal één maand opgeschort zonder dat Basis Arbodienst hiervoor door opdrachtgever aansprakelijk zal kunnen worden gesteld.

Lid 2: Basis Arbodienst zal verder niet door opdrachtgever aansprakelijk kunnen worden gesteld indien nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Hiervan is in ieder geval sprake indien zich de navolgende omstandigheden voordoen: ziekte, stakingen, uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de werkzaamheden van Basis Arbodienst of door haar ingeschakelde derden, maatregelen van enige overheidsinstantie alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Lid 3: Na de in lid 1 genoemde periode hebben Basis Arbodienst en opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding.

Lid 4: De resultaten van toepassing en gebruik van de door Basis Arbodienst verrichtte onderzoeken en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Basis Arbodienst vallen. Ofschoon de dienstverlening/opdracht door Basis Arbodienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, kan Basis Arbodienst derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichtte onderzoeken en verstrekte adviezen.

Lid 5: Basis Arbodienst is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening/opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Basis Arbodienst van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van de adviezen in het kader van de betrokken dienstverlening/opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van de overeenkomst ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden.

Lid 5: Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de zin zoals bedoeld in lid 5 dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Lid 6: Basis Arbodienst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van vermissing of beschadiging van de rapportage, handelingen van bij medische onderzoeken betrokken personen en onjuiste interpretaties van de rapportage.

Lid 7: Tenzij de schade is veroorzaakt door roekeloos gedrag, grove schuld of opzet van Basis Arbodienst zal opdrachtgever Basis Arbodienst vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verbandhoudende met (het gebruik van) de diensten en/of de rapportage en zal hij Basis Arbodienst alle schade vergoeden die Basis Arbodienst lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

 

Artikel 16 – Overdracht van rechten en uitvoering

Lid 1: Het is Basis Arbodienst toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

Lid 2: Het is Basis Arbodienst toegestaan de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Lid 1: Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Lid 2: Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Groningen.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem.